tietosuojaseloste

Sataklapi Oy:n (2866208-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (voimassa 24.5.2018 alkaen).

1. Rekisterinpitäjä

verkkokauppa: http://www.koivuklapi.net

yritys: Sataklapi Oy, 2866208-1

osoite: Avainkimpunkatu 12, 26100 Rauma

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

nimi: Kalle Salonen

sähköposti: myynti@koivuklapi.net

puhelin: 045-1546353

3. Rekisterin nimi

”Verkkokaupan asiakasrekisteri”

”Verkkokaupan tilausrekisteri”

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelylle tilauksen yhteydessä. (Tarvitsemme henkilötietosi jotta voimme luoda nimelläsi varustetun kuitin/laskun ja toimittaa tilaamasi tuotteet oikeaan osoitteeseen.)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tekemien tilausten toimitus sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio (yritysasiakkaille), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot (esimerkiksi tilauksen yhteydessä jätetty kommentti).

Säilytämme ”verkkokaupan asiakasrekisterin” tietoja niin kauan kuin käytössäsi on asiakastili. Tilin lopetuksen yhteydessä tiliä koskevat tiedot poistetaan. ”Verkkokaupan tilausrekisterin” tietoja säilytämme 10 vuotta. Tämän jälkeen säilytämme vain tilausmääriä koskevat tiedot ilman henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Verkkosivustolla käytetään evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. (Esimerkiksi koko sivustomme on SSL-suojattu.) Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).